krrup

Regulamin

Rektorzy Uniwersytetów zgromadzeni w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 r.- nawiązując do tradycji Rady Rektorów Polskich Szkół Akademickich oraz Konferencji Rektorów Europejskich i postanowień Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej 18 września 1988 r. w Bolonii;
– mając na uwadze wielką rolę Uniwersytetów w rozwoju nauki i kultury oraz szerzeniu wiedzy i wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków

powołali Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Celem Konferencji, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów, jest zacieśnienie współpracy między Uniwersytetami, aby mogły sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości.

§1

 1. Dla realizacji powyższych celów Konferencja Rektorów Uniwersytetów, zwana dalej Konferencją:
  1. opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, kultury i oświaty; przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej i Parlamentowi RP stanowiska i opinie odnośnie problemów nurtujących środowisko akademickie;
  2. współpracuje z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego oraz innymi organami kolegialnymi reprezentującymi polskie środowisko akademickie i naukowe.
 2. W swoich pracach Konferencja nawiązuje do wniosków wynikających z prac Konferencji Rektorów Europejskich.

§2

 1. W skład Konferencji wchodzą rektorzy uniwersytetów działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Uniwersytetem jest uczelnia w rozumieniu Art.3 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. z 2005 roku, Nr 164, poz.1365).

§3

 1. Przewodniczącym Konferencji jest rektor wybrany spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Konferencji.
 3. Kadencja Przewodniczącego Konferencji obejmuje okres kadencji rektorskiej.

§4

 1. Na wniosek Przewodniczącego Konferencja wybiera spośród swoich członków dwóch Zastępców Przewodniczącego Konferencji.
 2. Na wniosek Przewodniczącego Konferencja powołuje Sekretarza Konferencji.
 3. Wyboru Przewodniczącego i Zastępców dokonuje Konferencja na swoim pierwszym posiedzeniu nowej kadencji władz rektorskich.

§5

 1. Zasadniczym forum działania Konferencji są jej posiedzenia.
 2. Posiedzenia powinny być zwoływane co najmniej dwa razy w roku akademickim.
 3. Posiedzenie nadzwyczajnie może być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej trzech członków Konferencji.
 4. Na posiedzenia Konferencji Przewodniczący może zaprosić osoby nie będące jej członkami.
 5. Na wniosek Przewodniczącego były Przewodniczący Konferencji może uzyskać tytuł Honorowego Przewodniczącego.

§6

Konferencja formułuje opinie i stanowiska przy obecności co najmniej połowy członków i przy poparciu większości obecnych.

§7

 1. Przewodniczący Konferencji kieruje jej pracami. Przygotowuje, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom oraz ustala projektowany porządek obrad.
 2. Przewodniczący Konferencji może prosić jej członków o przygotowanie i przedstawienie tematów mających być przedmiotem obrad.

§8

 1. W razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Konferencji rektor uniwersytetu może delegować do uczestnictwa w jej obradach prorektora.
 2. Na podstawie pisemnego upoważnienia rektora prorektor uczestniczy w posiedzeniu z głosem stanowiącym.

§9

 1. Koszty organizacji posiedzenia Konferencji, z wyjątkiem kosztów podróży i pobytu członków KRUP, ponosi uniwersytet, który jest jego gospodarzem.
 2. Organizator posiedzenia ponosi także koszty podróży i pobytu zaproszonych osób.

§10

 1. Z posiedzenia Konferencji sporządza się syntetyczny protokół, który zawiera opinie i stanowiska przyjęte na posiedzeniu.
 2. Zatwierdzony protokół otrzymują członkowie Konferencji oraz inni adresaci zależnie od postanowień Konferencji.

§11

Regulamin niniejszy może być zmieniony odpowiednią uchwałą Konferencji.

§12

Tekst regulaminu został przyjęty na posiedzeniu Konferencji w dniu 10 października 1999 r.

Zmiana brzmienia §9 została przyjęta uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 22 maja 2003 r.

Zmiana brzmienia §2 została przyjęta uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 4 listopada 2005 r.

Zmiana brzmienia §2 ust. 1 została przyjęta uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 4 marca 2006 r.

Zmiana brzmienia §2 ust. 1 została przyjęta uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 13 listopada 2009 r.

Zmiana brzmienia §5 ust. 5 została przyjęta uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 25 września 2020 r.


Źródło: REGULAMIN KONFERENCJI REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

 

Skip to content